ศูนย์การเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง/zLyH]bdf]jcgRC6fSAuŒ]j/

พหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ครั้งที่ 2

งาน จัดขึ้นที thai pbs เริ่มวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556