ศูนย์การเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง/zLyH]bdf]jcgRC6fSAuŒ]j/

จังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันศกุร์ที่ 8มิถุนายน 2554ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 โดยมีคณะกรรมการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาวิถีชีวิตชนเผ่าชาวกระเหรียงของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีวิถีชีวิตและคงคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป

 

นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการฯ เปิดเผยต่อว่า สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชร ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ในพื้นที่ภาคเหนือ 15จังหวัดรวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยที่มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยอยู่

 เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชิวิตชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อให้สามารดำเนินชีวิตที่พัฒนาขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเหล่านั้น

 

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้งอาศัยอยู่เพียง 2แห่ง คือที่บ้านโล๊ะโค๊ะ หมู่ที่ 10อำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอคลองลาน รวมประมาณ 700กว่าคน ทั้งสองแห่งดำเนินชีวิตคล้าย ๆ กันคือประกอบอาชีพทางการเกษตร (ปลูกข้าวโพด) เลี้ยงสัตว์ (หมู) ทอผ้า ปักผ้าด้วยมือ สานอุปกรณ์ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิม ๆ กะเหรียง

 ในพื้นที่อำเภอคลองลานจะมีการพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การคมนาคมสะดวกขึ้น เนื่องจากโครงการตามพระราชดำริทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนาและบูรณาการเรื่องถนน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ มือถือ ใช้รถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์เป็นพาหนะแทนการเดินด้วยเท้าเปล่ามากขึ้น

 

จาการการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการบูรณาการ ฟื้นฟูชีวิตชนเผ่าเพื่อการพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ การกำหนดเขตทำกินป้องกันมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำกิน ปัจจุบันการพัฒนาชนเผ่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ผลเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการดำเนินชีวิตแบบเดิม อยู่กับธรรมชาติ ป่า เขา

 จังหวัดจึงต้องเร่งดำเนินการบูรณาการอย่างเร่งด่วน โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมสำรวจข้อเท็จจริงและความต้องการของชนเผ่า มีการศึกษาดูงานชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้กับชนเผ่าของจังหวัดกำแพงเพชร คาดว่าในอนาคตชนเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดกำแพงเพชรจะมีวิถีชีวิตที่ดีมากขึ้นเทียบเท่ากับคนเมือง

 แต่ขณะเดียวกันยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าควบคู่กันไป

 ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กำแพงเพชร   Rewriter : ธิดารัตน์ แบบวา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

วันที่ข่าว : 10 มิถุนายน 2554