ศูนย์การเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง/zLyH]bdf]jcgRC6fSAuŒ]j/

การศึกษา : บทสนทนาภาษากะเหรี่ยง2
รายละเอียดบนทสนทนาภาษากะเหรี่ยงด้านล่าง
1. ชมภาพนิ่งบทสนทนาภาษากะเหรี่ยง 1
2. ชมภาพนิ่งบทสนทนาภาษากะเหรี่ยง 2

วีดีโอบทสนทนาภาษากะเหรี่ยง