Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

วีดีโอกะเหรี่ยง/zLyHCf6sAif,6bifh

เพลงกะเหรี่ยง 15
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา (1/6/2556)
เพลงลาครูบาอาจารย์ (1/6/2556)
เพลงลาครูบาอาจารย์ (1/6/2556)
โลกให้เราผ่านมา เพื่อจากลา.. มินาน (28/5/2556)
การแสดงวัดถ้ำองจุ1 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ2 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ3 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ4 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ5 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ6.1 (27/3/2553)
156 รายการ 2 16