เรื่องเล่ากะเหรี่ยง/zLyHpAifgzksfC6f];f5jif/

การไหว้พระใหญ่ของชาวกะเหรี่ยง
  • ช่วงเวลา ในวันสงกรานต์ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

ความสำคัญ เป็นการมารวมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของกลุ่มกะเหรี่ยงโดยมีจุด รวมใจคือพะเซ่อ โดยยึดถือคำพูดของร่างทรงของพะเซ่อเป็นตัวกำหนดวิธีการดำรงชีวิตของกลุ่ม

  • พิธีกรรม

ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ กลุ่มกะเหรี่ยงที่มีบรรพบุรุษเดียวกันจะมารวมกันที่หมู่บ้านเจ้าวัดเพื่อ ร่วมทำพิธีในการไหว้พระเจดีย์กลางหมู่บ้านหรือชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าการไหว้ พระใหญ่ เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้คุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมู่บ้านโดยการมี ของเส้นไหว้คือ อ้นและปลา โดยมีเจ้าวัดเป็นผู้ประกอบพิธี

  • สาระสำคัญ

หมู่บ้านเจ้าวัด เคร่งครัดในการปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่พะเซ่อบอกไว้และมีการว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านให้ยึดถือในวัฒนธรรมการ พูดการติดต่อกับชนพื้นราบ เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวและชุมชน เกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

  • สิ่งที่ห้ามโดยเคร่งครัดคือ

๑. ห้ามนำสุราเข้ามาดื่มในหมู่บ้าน
๒. ห้ามเลี้ยงสัตว์ หมู ไก่
๓. ห้ามเล่นอบายมุขทุกประเภท จากการที่มีวัฒนธรรมที่เคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมโดยมีการเชื่อผีจึงทำให้การ จัดกิจกรรมไม่ได้รับการเผยแพร่เท่าที่ควร เนื่องจากหมู่บ้านกลุ่มกะเหรี่ยงนี้ได้ทำพิธีกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีและมีการปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ดี ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ดีงามและได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลังตลอดมา
ที่มา ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ที่มา : http://culturelib.in.th/articles/1008

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด (4 kb)

เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2553 | อ่าน 3620
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM