ภาพกิจกรรมกะเหรี่ยง -> ศาสนา

ภาพกิจกรรมหมวดอื่นๆ

การศึกษา

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทั่วไป

บรรพชาสามัคคีโต่งปอง

หมู่บ้านจะแกเป็นเจ้าภาพในการบรรพชา วันที่ 24-26 มีนาคม 2556