Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คณะกรรมการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
  นรพล คงนานดี(ทิวา)
  44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  โทร 08 6176 1450

  วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์
         เพื่อฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอนตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน
  รวมทั้งปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
     
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  2. ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  3. เยาวชนและชาวบ้านมีความรักความสามัคคีต่อกันมากยิ่งขึ้น
  4. ชาวบ้านมีวัฒนธรรมแสดงให้คนต่างถิ่นได้รับชมมากขึ้น
  5. ชาวบ้านมีรายได้จากการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น