รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

  • ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • คณะกรรมการ
  • ศูนย์ปฏิบัติการ
  • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
    นรพล คงนานดี(ทิวา)
    44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
    โทร 08 6176 1450

    วัตถุประสงค์

    วัตถุประสงค์
           เพื่อฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอนตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน
    สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน
    รวมทั้งปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
    2. ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
    3. เยาวชนและชาวบ้านมีความรักความสามัคคีต่อกันมากยิ่งขึ้น
    4. ชาวบ้านมีวัฒนธรรมแสดงให้คนต่างถิ่นได้รับชมมากขึ้น
    5. ชาวบ้านมีรายได้จากการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น