Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คณะกรรมการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
  นรพล คงนานดี(ทิวา)
  44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  โทร 08 6176 1450

  ศูนย์ปฏิบัติการ

  ศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

  1.ศูนย์ประสานงาน บ้านกองม่องทะ 
    หมู่ที่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
    ผู้ประสานงาน :คุณ อภิชาติ  เสตะพันธุ์
    โทร.0822533683
                                            

  2.ศูนย์ประสานงานบ้านเวียคาดี้ 
    หมู่ที่ 5     ต.หลองลู  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี   71240 
    ผู้ประสานงาน :คุณ พลศักดิ์  บัวจันทร์เหลือง 
    โทร. 087-1615991     
                                 

  3.ศูนย์ประสานงานบ้านใหม่พัฒนา 
    หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
    ผู้ประสานงาน :คุณ ชนานันท์  สังขโกมล
    โทร. 089-2236479


  4.ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพมหานคร 
    89 / 12  ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700 
    ผู้ประสานงาน :คุณ ทิวา  คงนานดี
    โทร. 086-1761450