Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คณะกรรมการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
  นรพล คงนานดี(ทิวา)
  44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  โทร 08 6176 1450

  คณะกรรมการ

  คณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

   

  ลำดับ

  ชื่อ

  ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  นายนรพล

  คงนานดี

  ประธานศูนย์

  นางบุญใจ

  กาญจโนทัย

  รองประธาน

  น.ส.ชนานันท์

  สังขโกมล

  ผู้ช่วยเลขาฯ

  นายทน

  ศรีวัฒนา

  ผู้ช่วยเลขาฯ

  นายพลศักดิ์

  บัวจันทร์เหลือง

  กรรมการ

  นายลงขิ่งโพ่

  ไทรสังขชวาลลิน

  กรรมการ

  นายพฤฒิพงษ์

  สังขโสภา

  กรรมการ