รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คณะกรรมการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
  นรพล คงนานดี(ทิวา)
  44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  โทร 08 6176 1450

  คณะกรรมการ

  คณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

   

  ลำดับ

  ชื่อ

  ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  นายนรพล

  คงนานดี

  ประธานศูนย์

  นางบุญใจ

  กาญจโนทัย

  รองประธาน

  น.ส.ชนานันท์

  สังขโกมล

  ผู้ช่วยเลขาฯ

  นายทน

  ศรีวัฒนา

  ผู้ช่วยเลขาฯ

  นายพลศักดิ์

  บัวจันทร์เหลือง

  กรรมการ

  นายลงขิ่งโพ่

  ไทรสังขชวาลลิน

  กรรมการ

  นายพฤฒิพงษ์

  สังขโสภา

  กรรมการ